למה ספר ויקרא מתחיל עם אלף קטנה? למה במילה ויקרא האלף היא זעירא?

ספר ויקרא מתחיל במילה – ויקרא. אולם המילה לא נכתבת בצורה פשוטה ורגילה. המילה ויקרא נכתבת כשהאלף בסופה היא אלף קטנה, היא נקראית אלף זעירא. מדוע?
מסביר הרא"ש בפירושו על ספר ויקרא:
"ויקרא אל"ף קטנה לפי שהיה מקטין עצמו בכל דכתי' והאיש משה עניו מאד מכל האדם ומפני מה לא אמר ויקרא ה' אל משה לפי דקאי לפסוק דלעיל וכבוד ה' מלא את ועל הדבור הזכיר ה' וידבר ה' אליו:
ויקרא מפני מה האל"ף קטנה. וי"ל מתוך ענותו של משה שהיה מקטין עצמו אמר לפניו רבש"ע מפני מה כתבנו בתחלת לת"כ אמר לו מה אעשה אם אכתוב ויקר אלהים אל משה לשון מגונה הוא שכך כתבתי אל בלעם ויקר אלהים אל בלעם והוא לשון מקרה אמר לפניו בבקשה ממך שתעשה דבר שיכירו וידעו הדורות שקשה עלי הקריאה הזאת א"ל אעשה אל"ף קטנה שהקטנת עצמך:"

זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מסכים לכאורה לצמצם את הנוכחות של משה אבל לא מוותר על כך שהקשר עם משה הוא קשר של חיבה וחיבור אמיתי (ויקרא) ולא קשר ארעי ומזדמן כמו הקשר עם נביאי אומות העולם (ויקר). למרות שמשה היה רוצה להקטין ולבטל את ההבדלים לגמרי, במקום שזה יכול לגנות את משה – הקב"ה לא מסכים בשום אופן וה"פשרה" היא – להקטין את האלף כדי להשאיר זכרון לרצונו של משה להקטין את עצמו.

השאר תגובה