משמעות השם "חנוכה". למה קוראים לחנוכה כך?

משמעויות, סיבות וסימנים לשם חנוכה:

חנוכה  – מלשון חנייה, שחנו מהמלחמה

וקראום חנוכה ב' תיבות חנו בכ"ה, ולשון חנו משמע שחנו מנסיעתם למלחמה [שעד אז היו טרודים ועסוקים במלחמה] מלשון ויסעו ויחנו (במדבר לג,ה) ולא מלשון שביתה ממלאכה ולכך מותרים הם במלאכה (לבוש סימן תרע, סעיף א)

והן הנקראין ימי חנוכה כלומר חנו כ"ה כסלו, כלומר בכ"ה בחודש יתחילו (כל בו סימן מ"ד)

חנוכה מלשון חן, שמצאו חן בעיני ה'

דבר אחר, חנוכה מלשון חן כ"ה, בכ"ה בכסלו מצאו חנוכה [דהיינו] מצאו חנינה [בעיני השם] (מחזור וויטרי, רלט)

חנוכה – ע"ש חנוכת בית המקדש וכליו והמזבח

חנוכה נקראת על שם שנתחנך הבית והוכשר לעבודה, שהרי היוונים טמאו את ההיכל והעזרות והמקדש וכל כליו, וכשגברו חשמונים טהרו את הכל ועשו חנוכה כמו שעשה משה בתחילת חינוכן לעבודה (שיבולי הלקט, קעד)

תגובה אחת

  1. ליאל ב- 3 בדצמבר 2012 בשעה 12:57

    יפה מאוד

השאר תגובה