מהם חידושי תורה באמת?

כתוב בעצות המבוארות (תלמוד תורה, מז):

״מי שזכה לחדש חידושי תורה, הינו שזוכה להבין באורים ופרושים אמיתיים המסוגלים לחדש ולעורר אנשים ליראת השם וקיום התורה, באורים ופרושים כאלו המכונים חידושי תורה, כי הם מסוגלים לחדש אנשים ולעוררם לעבודת השם יתברך, שזה העיקר.״

זאת אומרת שחידושי תורה זאת ההתחדשות של אנשים ששומעים את התורה! החידושי תורה מחדשים ומעוררים את השומעים ומקרבים אותם לעבודת השם יתברך. זאת תורה שמחזקת ומקרבת ולא תורה שחס ושלום מקררת או מרחיקה. זאת לא תורה מנותקת אלא תורת חיים שהאדם ששומע אותה מתחזק ומתחבר.

ועוד הוא מוסיף: ״ואם האדם שמבין את הבאורים וחידושי התורה מלמד אותם לאחרים באמת לשם שמים שלא לשם כבוד ממון וכיוצא באלה רק על מנת לעורר לבם ליראת השם וקיום התורה צריך להאמין גם בעצמו הינו שיאמין שיש להשם יתברך שעשועים גדולים מחידושי תורתו.״

דווקא אותו אחד שעושה את הדברים באמת בשביל השומעים, שבאמת רוצה לעורר את ליבם ליראת השם ולא עושה את הדברים עבור כסף וכבוד – הוא צריך להתחזק בעצמו ולהאמין בעצמו. כשאדם מנותק ורק רוצה כבוד וכח – אז קל לו כביכול להאמין בעצמו ודווקא אותו אחד שהוא מבוטל ועושה לשם שמים יכול חס ושלום לזלזל בעצמו ולחשוב שהשם לא רוצה בו ואומר כאן שדווקא להפך! שיתחזק ויאמין בעצמו וידע שלהשם יתברך יש שעשועים גדולים מחידושי תורתו ומעשיו רצויים.

ומסיים: ״וצריך להתחזק ולכתוב את באורי התורה והפרושים האמתיים שהשם יתברך זיכהו למצוא בתורה הקדושה, עד שמחידושים אלו יצאו ספרים קדושים, ועל ידי זה נמתקים כל מיני דינים שבעולם. היינו על ידי שאנשים שילמדו את הספרים האלו, יתעוררו ליראת השם ולקיום התורה, על ידי זה יתבטלו מן העולם יסורים וצרות ויבואו לעולם ישועות וחסדים.״

ואז בעזרת השם יוכל גם לכתוב את הדברים ולהפיץ אותם הלאה כדי שההתעוררות וההתחזקות לא תשאר בקרב השומעים במעגל הקרוב אליו אלא יוכלו להגיע לכל עם ישראל למען יטיב ויחזק את כל אחינו בני ישראל. אמן ואמן.

השאר תגובה