אתר וחנות חדשה לספרים של רן

ranbooka

 

לקראת הוצאת הספר החדש ״אני והאין רוכבים על אופניים״, הקמנו אתר חדש לספרים / שיעורים / פגישות והרצאות של רן – האתר של רן ובר. האתר מכיל מידע ועגלת קניות ממש קלה לשימוש. תהנו!!

 


גם במרירות יש רחמים? שיעור קצרצר לפסח

שיעור וידאו של טיפה מעל ארבע דקות על הרחמים שבמרירות – סודות מיציאת מצרים שיכולים להועיל לכל אחד ואחת בנפש בחיי היומיום – בעבודה, בבית, משפחה ועוד…

http://newb.co.il/wp-admin/post-new.php#category-add


למה יש מחלוקת על צדיקים? למה יש קנאה ומחלוקות על גילוי אמת בעולם?

מובא בספר ערבות נחל (שיעורים מאת הרב אברהם יוורוביטש זצ״ל):

".. וסיבת הדבר שמתעורר קנאה כשמתגלה נקודת אמת בעולם, דבכל אדם יש טוב ורע, ומחמת היותו בעל נשמה ושכל רוחני חפץ הוא בתורה ובעבודה, אך מצד גופו הגשמי וישותו הוא חפץ בבצור מעמדו וספוק תאוותיו  וכדומה, כלומר שמצד שיש לו נשמה הריהו חפץ לשמוע תורה מצדיקים, אך אותו חפץ הוא מצד הטוב שבו, מצד הנשמה וכנ"ל. אך אם באותה תורה יהיו דברים שיוכיחו אותו ויראו לו עד כמה הוא מגושם ורע, אזי יחפוץ לברוח מהצדיק שמגלה תורה זו ומדרכו,  מכיוון שמראה לו עד כמה הוא רחוק מטוב ועד כמה הוא מגושם. וזוהי הקנאה שיורדת לעולם כשמתגלה תורה כזו, הוי אומר שהקנאה מחמת גלוי חסרונותיו הוא יכול להשתמש בה בדעת ועי"ז יתעלה ויתקדש בבחינת קנאת סופרים תרבה חכמה שמחמת הקנאה ישתדל להגיע לאותם מדרגות ולהשלים חסרונותיו, אך יכול להשתמש בקנאה לחרף ולגדף את אותו אדם שמקנא בו ולעורר עליו מחלוקת ולדבר עליו לשון הרע ורכילות וכו וכ'. והגורם לזה שעד היום חשב שהוא בעל מדרגה ועובד השם והנה בא אדם ואומר לו תראה עדיין לא התחלת לעבוד ולא הגעת לשום מדרגה בעבודת השם וכיוון שטבע האדם חפץ להשאר בגשמיות, ע"כ בקנאותו הוא מחרף ומגדף את אותו אדם ובורח מדבריו…

ומחמת זה חלקו על רבינו ז"ל שכל דרכו של רבינו ז"ל שהיה מגלה תורות שהיו מראים לכל אדם עד כמה יש לו להתקדם ועדין לא התחיל לעבוד. וזה גרם שחלקו עליו ורדפו אותו ועד היום חולקים עליו, כיוון שנח לברוח מדרכו החדשה שבה רואה האדם עד כמה הוא מגושם ומדומיין.

ג. וזה הסימן לתורת אמת, שחולקים על האומרה ויש לו שפיכות דמים מזה, שאותה תורה באה להפוך את הרע שבאדם לטוב, שעל ידי שמתגלה לו פחיתותו וחסרונותיו אזי הוא עובד לשנות את טבעו. והטבע זה בחינת הדם. כמו שכתוב הדם הוא הנפש. ועל כן כשרוצה האדם לשנות את טבעו צריך הוא לשפוך את דמו. ועל ידי זה יזכה שתכנס בו אותה תורה ותהפוך את טבעו ויושלמו חסרונותיו. ועל כן תיכף שמתגלה תורה כזו אזי נעשה שפיכות דמים לאומרה ולשומעי לקחו, כיוון שרק ע"י שפכות דמים זוכים שיתהפך טבעו. כמבואר בתורה ו' וזה המסופר שכשנתקרב ר' יידל לרבינו ז"ל שאל ר' יידל את רבז"ל שיראהו דרך בעבודת ה'. וענהו רבז"ל בלשון תמיהה לדעת בארץ דרכך, היינו מי שהוא עדיין משוקע בארציות גמור הוא רוצה לדעת דרך להתקרב להשי"ת, ולכאורה מדוע השפילו רבינו?! וכי לא יכל לומר לו תורה שיהא בה דרך בעבודת ה' כשאר כל הצדיקיםאלא שרבינו ז"ל כל דרכו היתה להשמיע תורות שמגלות לאדם את הנקודה הפנימית (הרעה) המסתתרת מאחורי העובד ה'. אך היא עדיין רעה. כדי שתמיד האדם יתחדש עד שימגר את הרע. וזהו שאומר רבינו ז"ל גם אין טוב להיות זקן, הן חסיד זקן והן צדיק זקן, זקן אין טוב כי צריך רק להתחדש בכל יום להתחיל בכל עת מחדש, שהאדם חושב בדעתו הרי אני עובד ה' כבר ארבעים שנה ואף אבותי היו צדיקים וכו' וכו' זוהי מחשבה פסולה, דבכל אדם אף שיהא עובד ה' גדול במעלה ,עדין יתכן שאחר כל זה חפץ הוא בכבוד ויש לו תאוות נעלמות, וכדו' וע"כ אף כשהזקין צריך הוא להתחדש ולא להיות זקן… ו' יידל זכה לקבל את הקנאה בדעת והתקרב לרבינו ז"ל." (מתוך ערבות נחל להרב אברהם יארוויטש זצ"ל)

לקראת הסוף הוא כותב גם: "..ועל כן אין מה להתווכח בנושא ברסלב, כיוון שבכל הויכוחים הם מחמת קינאה, ולא יצא מזה כלום, כיוון שכל השאלות שבוכוח הם לא בכדי לקבל תשובות אלא בכדי לברוח מהאמת הכואבת..."


הרחבת גבול הקדושה בעולם וההתנגדות לכך ע"פ המאור עיניים

כשאדם מרחיב את גבול הקדושה, מנסה להוסיף טוב בעולם, מתעוררים כנגדו כוחות הרע, הכוחות שמנסים לעכב את תוספת הטוב בעולם – הוא חודר למשכנם וכביכול "מגרש אותם" ובונה בית של קדושה וזה מעורר את התנגדותם. כמובן שבעומקם של דברים – ההתנגדות מטרתה התגברות, על ידי זה שהוא מתגבר ומתחזק הוא מוסיף עוד יותר קדושה וכך הרע נהיה כיסא לטוב (כמו יעקב שניצח את שרו של עשיו ולא רק ניצח אלא הכריח אותו לברך אותו. הרע לא רק נוצח אלא העלה ושיבח אותו). בכל אופן בפשטם של דברים הכוחות האלה לא רוצים לאפשר לו להתרחב עם הקדושה ולכן מתנגדים. מה עושים? כפי שרבינו אמר, ישמע בזיונו ידום וישתוק או כמאמר חז"ל "דום לה' והתחולל לו והוא יפיל אותן חללים.." אין מה להלחם בהתנגדות אלא לידום ולעלות לעולמו של השם יתברך, לגג של העולם.

המאור עיניים מסביר את זה בדרך מרתקת על הפסוק בפרשת כי תצא: "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך וגו'" – הבית החדש הוא הרחבת הקדושה, המעקה אלו אותם המתנגדים שמעיקים עלייך וההתנגדות יכולה אפילו מתלבשת באנשים קרובים אלייך! (כפי שכתוב בהשמטה, ובתורה ע' ועוד מקומות) מה הפתרון? לעלות לגגיך.

ואלו דברי קודשו: "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך גו' הנה איתא בגמרא דגיטין שלח ליה למר עוקבא בני אדם הקמים וכו' שרטט וכתב ליה דום לה' והתחולל לו והוא יפיל אותן חללים כו'.

הענין הוא כי מה שלפעמים מצערים בני אדם לאחד שהוא מחמת הדינים שיש עליו למעלה ומתלבשים בבני אדם למטה לצער אותו כאמור על פסוק (תהלים קי"ח, ז') ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי פי' כי הוא לעזר מה שמתלבשים הדינים למטה בבני אדם כי מזה יוכל לאות מה שלמעלה גם כן כך רצה לומר ואני אראה למעלה בשונאי פי' על ידי שונאים שלמטה והתקנה לזה להעלות את עצמו לבחי' עולם המחשבה ששם אין דינים כמ"ש (שם ה', ה') לא יגורך רע והיינו על ידי ששותק ומקבל את הבא עליו יחיל ודומם ומעלה את מחשבתו כמ"ש דום (שם ל"ז, ז') דום לה' וגו' פי' שיעלה את הדומיה דהיינו המחשבה לה' ואז יפלו חללים פי' הדינים טפלים על ידי דביקות מחשבתו לה' וכמו שהגג הוא עיקר הבית כך המחשבה העיקר באדם וסוככת עליו כי על ידי המחשבה נשמר האדם ויודע להתיישב את עצמו כנודע לכך נקרא המחשבה בשם גג. והנה כשאדם בונה בית מתעוררים הדינים ובפרט בחוץ לארץ כי הן מלאים כל חללי דעלמא כנודע והוא מצמצם את גבולן לכן אמרה התורה:
כי הבנה בית חדש ועשית הוא מלשון תיקון מעקה מלשון מעיקים המעיקים לך תתקנם על ידי שתדבק את עצמך למעלה למקום המחשבה דהיינו לגגיך כאמור ואז אם תדבק את מחשבתך בבורא ב"ה אז כי יפול הנופל ודרשו רז"ל שראוי ליפול כי הדינים ראוים ליפול מז' ימי בראשית כנודע רוצה לומר שיפלו הדינים ממך והבן: " (מאור עיניים, כי תצא)


בהדלקת הנרות יורד אור הגנוז / ע״פ הרב פנחס מקוריץ

״בשם הרב ז״ל, בחנוכה בשעת הדלקת נרות יורד אור הגנוז, ולכך יש לכל אדם לישב אצל הנרות שלו אחר הדלקה כל החצי שעה. ולכך יש ל״ו נרות נגד ל״ו שעות ששימש אור הגנוז לאדם הראשון, והוא האור של ל״ו מסכתות, ולכך יש להשתדל להדליק בשבת ל״ו נרות. ומפני שהאור הגנוז הוא גדול מאוד ואין עוה״ז יכול לסבול אותו, לכך אינו שוהה בחנוכה רק חצי שעה בשעת הדלקת הנרות, אבל בשבת מדליקין הנרות מוקדם כי שבת היא בעצמו אור הגנוז ויכול להשהות הרבה, כמו שאמרו (שבת י,ב) מתנה טובה יש לי בבית גנזי וכו׳ והוא אורו של משח כדאיתא בזוהר (ח״ב ז,ב) שמשיח ייגנז כמה פעמים וכו׳ כי הוא האור הגנוז. (אמרי פנחס שער שבת, יז)


מי שטרוד בלהוציא – לא מכניס לקירבו..

אומרת הגמרא במסכת חולין: "אידי דטריד למפלט לא בלע" – במילים פשוטות, זה שטרוד בפליטה או הוצאה של דברים שבתוכו , לא בולע לקירבו משהו מבחוץ. הדברים נאמרים בגמרא לגבי כשרות בליעה של איסורים (דם, שחיטה בסכין נוכרית וכיוב').

את המושג הזה "אידי דטריד למפלט לא בלע" אנחנו מוצאים גם על דרך השאלה או דרש בזה שאם אתה טרוד בלהוציא טוב, לא תבלע את הרע שמסביבך. שמעתי את זה בזמנו לגבי רב שמוכן להעביר שיעור במקום שבו המשתתפות לא לבושות באופן צנוע, וההיתר הוא שמכיוון שהוא טרוד בהרצאה ובהוצאת הדברים, הוא לא "בולע" לא סופג לקירבו את הסביבה ואכן אותו הרב בשנייה שנגמרה ההרצאה (שגמר להוציא) – מיד הסתלק מין המקום.

לפיכך הפרשנות היא חיובית, תהיה טרוד בלהוציא טוב מעצמך וכך לא "תבלע רע". תהיה תמיד עסוק בלהוסיף טוב בעולם וכך לא יכנסו לתוכך דברים שליליים או השפעות שליליות.

היום חשבתי על כך שיתכן שאפשר ללמוד עוד משהו. אותו זה שטורח להוציא ולשתף ולהסביר ולדבר כל הזמן – לא מצליח להקשיב לשני ולא יכול לקבל ממנו. מי שטרוד בלהוציא – לא מכניס לקירבו. מי שטרוד בלדבר, לא יכול באותו הזמן באמת לשמוע.

אולי מה שאתה צריך לעשות כרגע זה דווקא להקשיב לשני? אולי במקום להיות טרוד בלהשפיע עליו אתה צריך לעצור לרגע ולהקשיב לו? אם תעצור – לא תהיה טרוד בלהוציא. שימו לב למילים, לא רק מי ש"עסוק בלהוציא" אלא מי ש"טרוד בלהוציא". על דרך הדרש, אל תהיה טרוד בלהוציא! ישמעו אותך גם אחר כך, תקשיב למה שבאמת קורה עכשיו, השני צריך שתדבר? אז תדבר ואם הוא צריך שתקשיב, תקשיב.

כמו כל מאמרי חז"ל ישנם עומקים על גבי עומקים ופירושים על גבי פירושים. מה שחשוב זה לראות איך התורה היא תורת חיים, איך ברגע הזה, בנקודה הזאת שאני עומד מולה אני יכול להעמיק, להתחבר ולהשתפר. בואו ונראה איך אפשר להוסיף טוב בחיים שלנו, הן על ידי דיבורים קדושים איכן שצריך והן על ידי זכירת הצד השני של המטבע: אידי דטריד למפלט לא בלע.

 


סדנת קופסת הכלים של הנפש, 12 מפגשים במודיעין מתחילים 9/12/13

סדנת קופסת הכלים של הנפש. להרשמה 050-9766811
סדנת קופסת הכלים של הנפש. להרשמה 050-9766811

 

מוזמנים ליצור קשר בטלפון 050-9766811 או ranweber@gmail.com לפרטים ולהרשמה.

סדנת היכרות עם כלים לעבודה פנימית לאור תורתו של רבי נחמן מברסלב וגדולי החסידות.

בסדנא נלמד על נקודות רוחניות שרבי נחמן לימד ועל יישום שלהן בנפש האדם ובחיי המעשה.

הסדנא פותחת צוהר לדרך חשיבה חדשה על האתגרים שאנו פוגשים בנפשנו ובסובבים אותנו. רבי נחמן סלל דרך להתעוררות והתחזקות שמעצימה את הטוב הגנוז בתוכנו ומאפשרת לכל אחד ואחת להתחבר לאוצרות האינסופיים הגלומים בכל נקודה בבריאה.

מטרת הסדנה היא יישום הכלים באופן מעשי בחיי היומיום על מנת להעשיר ולהעצים את חיינו.

בין הנושאים בסדנא:

ריפוי הנפש – חיבור כל דבר לשורשו. על תורה ותפילה. על נקודה גדולה וקטנה ומבוא כללי לסדנא ולעבודה פנימית. כבוד אלוקים וכבוד מלכים. עיקר התשובה – ישמע בזיונו ידום וישתוק.

רצון – לחיות עם רצון בוער. להמיס את חומות הייאוש וחוסר האונים. מהו הרצון ומהם החסמים כביכול על הרצון. האם אפשר באמת לחסום את הרצון שלנו? גילוי הרצונות הפנימיים שלנו, בירורם ורתימתם לתכלית האמיתית שלנו. מה אני באמת רוצה?

התבודדות – אחד הכלים הפנימיים החזקים והמפורסמים ביותר שרבי נחמן הוריש לנו, נקודת ההתבודדות. מהי ההתבודדות? מה חשיבות ההתבודדות היומית? נפשי יצאה בדברו – להוציא את הרצונות, להתחבר ולהתבודד.

כח המדמה – מציאות וחוויה אישית, בירור כח המדמה. על קליפות, הסתרות ודמיונות – ואיך זה קשור עמוק לנפש שלנו.

תנועה בנפש – רצוא ושוב בנפש האדם, עליות וירידות – לכתחילה או בדיעבד? עד כמה חשוב לדעת איפה אנחנו נמצאים בתוך הנפש. אלסטיות של הנפש וחוסר אלסטיות – הקבעונות.

אמת ואמת לאמיתה – להודות באמת, במקום שבו אני נמצא. מהי אמת לאמיתה? האם האמת שאנחנו מכירים היא האמת לאמיתה?

אמונה – הכל לטובה, האומנם? איך להתחבר לנקודת האמונה וההשתוות, כל מה שעושה השם הוא לטובה. התחברות לדעת העליונה והיישום בתוך חיי המעשה שלנו. או אמונה או עבודות קשות/כח המושך.

אהבה – איך מוצאים אהבה בתוכנו? על אהבות נפולות ועל תיקון האהבה. לאהוב את עצמו עם השם יתברך. אהבה = הבסיס לחיים.

מראים לו התרחקות – זוגיות אמיתית.

חיפוש ומציאת הטוב – תורת "אזמרה", להוסיף מעט טוב ו- תורת "איה", האור האינסופי בתוך החושך המוחלט.

קשר עם הצדיק – למה צריכים קשר עם צדיקים? איך הקשר עם הצדיקים משנה את עבודת השם ואת העבודה הפנימית של האדם? זיכרון. נקודת החבר.

שמחה – שמחה היא רפואת הנפש. שלמות השמחה בפגישה עם הנקודות הקטנות והכאובות. 23 שעות התחזקות בשמחה ושעה של לב נשבר.


מהם חידושי תורה באמת?

כתוב בעצות המבוארות (תלמוד תורה, מז):

״מי שזכה לחדש חידושי תורה, הינו שזוכה להבין באורים ופרושים אמיתיים המסוגלים לחדש ולעורר אנשים ליראת השם וקיום התורה, באורים ופרושים כאלו המכונים חידושי תורה, כי הם מסוגלים לחדש אנשים ולעוררם לעבודת השם יתברך, שזה העיקר.״

זאת אומרת שחידושי תורה זאת ההתחדשות של אנשים ששומעים את התורה! החידושי תורה מחדשים ומעוררים את השומעים ומקרבים אותם לעבודת השם יתברך. זאת תורה שמחזקת ומקרבת ולא תורה שחס ושלום מקררת או מרחיקה. זאת לא תורה מנותקת אלא תורת חיים שהאדם ששומע אותה מתחזק ומתחבר.

ועוד הוא מוסיף: ״ואם האדם שמבין את הבאורים וחידושי התורה מלמד אותם לאחרים באמת לשם שמים שלא לשם כבוד ממון וכיוצא באלה רק על מנת לעורר לבם ליראת השם וקיום התורה צריך להאמין גם בעצמו הינו שיאמין שיש להשם יתברך שעשועים גדולים מחידושי תורתו.״

דווקא אותו אחד שעושה את הדברים באמת בשביל השומעים, שבאמת רוצה לעורר את ליבם ליראת השם ולא עושה את הדברים עבור כסף וכבוד – הוא צריך להתחזק בעצמו ולהאמין בעצמו. כשאדם מנותק ורק רוצה כבוד וכח – אז קל לו כביכול להאמין בעצמו ודווקא אותו אחד שהוא מבוטל ועושה לשם שמים יכול חס ושלום לזלזל בעצמו ולחשוב שהשם לא רוצה בו ואומר כאן שדווקא להפך! שיתחזק ויאמין בעצמו וידע שלהשם יתברך יש שעשועים גדולים מחידושי תורתו ומעשיו רצויים.

ומסיים: ״וצריך להתחזק ולכתוב את באורי התורה והפרושים האמתיים שהשם יתברך זיכהו למצוא בתורה הקדושה, עד שמחידושים אלו יצאו ספרים קדושים, ועל ידי זה נמתקים כל מיני דינים שבעולם. היינו על ידי שאנשים שילמדו את הספרים האלו, יתעוררו ליראת השם ולקיום התורה, על ידי זה יתבטלו מן העולם יסורים וצרות ויבואו לעולם ישועות וחסדים.״

ואז בעזרת השם יוכל גם לכתוב את הדברים ולהפיץ אותם הלאה כדי שההתעוררות וההתחזקות לא תשאר בקרב השומעים במעגל הקרוב אליו אלא יוכלו להגיע לכל עם ישראל למען יטיב ויחזק את כל אחינו בני ישראל. אמן ואמן.


חדש! בימי שלישי באיזור מודיעין – ליקוטי מוהר״ן עם רן ובר

מידי שבוע בימי שלישי שעה 20:30 במבוא חורון לימוד ליקוטי מוהר״ן לגברים בחבורה עם רן ובר.
מוזמנים בשמחה, ללא עלות. מתאים גם למתחילים וגם למתקדמים..

פרטים אלונה 050-9766811
רן 054-6510672

רן